• 0
  • 1
  • 2
prev
next

Billede 3

News image

Åbent værksted i galleriet ...

Read more

Billede 2

News image

Rie Takeuchi

Read more

Billede 1

News image

Read more

Aktuelt

STENHOVEDER
ansigt til ansigt

1. august – 30. august 2015
Fotodokumentation
Romanske stenrelieffer med ansigter fra 1100-tallet.

Middelarkæolog Jens Vellev, Århus Universitet, taler ved åbningen 1.august.

Sammen med udstillingen udgiver vi en ny digtsamling: Eske K. Mathiesen: ’Den sovende sten’

Idé og produktion af udstillingen: Per Daugbjerg.

Vi takker for støtte fra Kulturelt Samråd Lemvig.  Også tak til middelalderarkæolog Jens Vellev fra Århus Universitet. Hans arbejde har inspireret og gjort det muligt at finde frem til stenhovederne. Tak for hjælp til fotograferne Karl Bencke, Uffe Mulvad, Smutte og Lars Abrahamasen, Jack Øgendahl og Aase Rørdam.

I Nordvestjylland møder man stenhoveder som relieffer på mange kirker fra 1100 tallet.

De taler direkte til os med et moderne kunstnerisk udtryk. I hele Danmark er der cirka 60 kirker med stenhoveder – langt de fleste i Nordvestjylland og Himmerland, hvor man også byggede de største og flotteste sognekirker i 1100-tallet.

De fleste steder finder man stenhovederne placeret helt isoleret mærkelige steder på kirkemuren. Med et stærkt udtryk - næsten som et modernistisk billede på den nye kristne gudstro, som man kunne antage som enkelt menneske. I modsætning til de gamle guder, der har hængt tæt sammen med at være en del af stammefællesskabet.

Vi kan måske se stenhovederne som de første billeder af det nye moderne menneske – et ensomt individ - løsrevet fra stammefællesskabet. Men også et stærkt billede på, at alle mennesker er noget værd og nu kun står til ansvar for deres egen skæbne og deres gud. Også mennesker med hareskår, med vansiret ansigt, énøjet eller med store flapører.

 

For 1000 år siden skete store ændringer i Europa. Ny teknologi, bl.a. hjulploven, nye vandmøller, bedre seletøj til hestene og mere effektive blæsebælge til jernproduktion betød, at fødevareproduktionen kunne øges og befolkningstallet voksede. Det gav basis for større markeder og større byer og mere velstand. En ny borgerklasse, der levede af produktion og handel, voksede frem.

Samtidig kom kristendommen med en fundamental ændring fra de gamle lokale stammesamfund, hvor alle var afhængige af stammens ånder, utallige tabu-regler, hellige lunde og høvdinge med religiøs magt over liv og død.

I stedet fik menneskene en helt ny individuel, men også international religion med en fælles forståelsesramme, et fælles sprog, latin – og fælles billeder og symboler, den kristne ikonografi.

 

En central del af den nye religion var viden og uddannelse. Med kristendommen fulgte en stor gruppe uddannede munke, nonner og præster, som kunne hjælpe med at lave en offentlig administration. De kunne udforme og skrive lovene, skrive retsgyldige dokumenter og – ikke mindst – lave et effektivt skattesystem.

Den romanske arkitektur blev den ny periodes kunstneriske udtryk.

 

Med et kæmpe multinationalt byggeprojekt helt uden sidestykke skulle Vesteuropa i løbet af 1000 og 1100 tallet for første gang markere sig med et nyt fælles kunstnerisk udtryk.

I løbet af knap to hundrede år blev der bygget mange hundrede romanske kirker op gennem Vesteuropa fra Syditalien til Norge. Og på trods af mange lokale detaljer, er der flere fælles træk og fælles teknologi og tradition i det romanske byggeri.

I dag er det særlige ved det danske romanske byggeri, at så mange romanske landsbykirker er bevaret. Man byggede cirka 2000 romanske sognekirker af sten i Danmark, og omkring 1700 står stadig i dag.

Og specielt i Vest-og Nordjylland har vi i forhold til resten af Vesteuropa mange meget velbevarede romanske kirker, som ikke er ombygget og ændret til ukendelighed.

Det er også bemærkelsesværdigt, at i 1000 og 1100-tallet var Nordvestjylland et velhavende område, som byggede nogle af de største, flotteste og mest udsmykkede sognekirker i Danmark.

Ansigter eller stenhoveder er ét blandt en hel række af faste motiver, som bruges igen og igen som relieffer på nogle af de romanske stenkirker op gennem Europa.

Folkevandringstidens folk fik stor indflydelse på disse udsmykninger. Logobarderne i Italien, vestgoterne, kelterne og senest vikingerne og deres arvinger elskede at udsmykke de nye kirker med ormeslyng, blad og dyreornamentik, masser af dyr, slanger, løver, køer og får- og så menneskehoveder.


I Danmark fik stenhovederne deres eget liv. Få steder, som f. eks. Staby og Lihme, sidder en række hoveder som del af en udsmykning. Noget lignende kan man se i Italien og Tyskland.

Men de fleste steder finder man hovederne placeret helt isoleret mærkelige steder på kirkemuren. Højt oppe på en hjørnesten eller sat på hovedet helt nede ved soklen.

De er der stadig – og på 60 romanske kirker rundt i landet kan vi ansigt til ansigt møde vore forfædre fra 1100-tallet.


(På en del kirker er granitkvadrene i muren sat om i tidens løb, og derfor kan vi ikke være sikker på, at alle sidder på nøjagtig samme plads, som da kirken blev bygget).
Stone HEADS

face-to-face
Photo documentation.
Romanesque stone carvings of faces from the 12th century.

In North West Jutland you meet stone heads as reliefs on any churches from the 12th century.

They speak directly to us with a modern artistic expression.

Throughout Denmark there are approximately 60 churches with stone heads – mostly in North West Jutland and Himmerland, where they also built the largest and most beautiful parish churches in the 11 and 12th century.

Most places are stone heads located quite isolated strange places on the church wall.

With a strong expression - almost like a modernist image of the new Christian faith in God as one might assume as an individual. In contrast to the old gods, which have matured close together to be a part of the strain community.

We might see stone heads as the first pictures of the new modern man - a solitary individual - detached from tribalism. But also as a strong view that all people are worth something and now is responsible only for their own destiny and their god. Also, people with cleft lip, with disfigured face, one-eyed or with large with large strange ears.

STEINKÔPFE
Angesicht zu Angesicht

Foto-Dokumentation. Romanischen Steinmetzarbeiten von Gesichtern aus dem 12. Jahrhundert.

In Nordvestjylland Treffen Sie Steinköpfe als Reliefs von vielen Kirchen Portraits aus dem 12. Jahrhundert.
Sie sprechen direkt an uns mit einer modernen künstlerischen Ausdruck.
In ganz Dänemark gibt es rund 60 Kirchen mit Steinköpfe - die meisten von Nordjütland und Himmerland, die auch errichtet die größten und schönsten Kirchen in den 1100er Jahren. Die meisten Orte sind Steinköpfen ziemlich isoliert fremden Orten auf der Kirchenmauer. Mit einem starken Ausdruck - fast wie eine modernistische Bild des neuen christlichen Glauben an Gott, wie man es, dass die einzelnen zu übernehmen. Im Gegensatz zu den alten Göttern, die nahe beieinander gereift sind, ein Teil des Stammes Gemeinschaft zu sein.

Ein einsamer Einzel - losgelöst von Tribalismus Wir könnten Steinköpfe wie die ersten Bilder des neuen modernen Menschen zu sehen. Sondern auch ein starkes Ansicht, dass alle Menschen etwas wert und jetzt ist nur für ihr eigenes Schicksal und ihrem Gott. Auch Menschen mit Lippen, mit entstelltes Gesicht, einäugigen oder oder mit großen merkwürdigen Ohren.

Für vor 1000 Jahren gab sich große Veränderungen in Europa. Neue Technologien, einschließlich Rad Pflug, neue Wasserkraftanlagen, bessere Bäume für Pferde und effizienter Faltenbalg für Eisenproduktion bedeutete, dass die Nahrungsmittelproduktion gesteigert werden konnte und die Bevölkerung wuchs. Es bildete die Grundlage für den wichtigsten Märkten und Städten und mehr Wohlstand. Eine neue Bourgeoisie, die an Produktion und Handel lebten wuchs.

Zur gleichen Zeit kam das Christentum mit einem grundlegenden Wandel von der alten Stammesgesellschaft, wo jeder war abhängig von Stammes Spirituosen, unzählige Tabuvorschriften, heilige Haine und Chefs der religiösen Macht über Leben und Tod.
Stattdessen werden die Menschen eine völlig neue individuelle, aber auch internationale Religion mit einem gemeinsamen Rahmen des Verstehens, eine gemeinsame Sprache, Latein - und gemeinsame Bilder und Symbole, die der christlichen Ikonographie.

Ein wesentlicher Teil der neuen Religion war Wissen und Bildung. Mit dem Christentum folgte eine große Gruppe von geschulten Mönche, Nonnen und Priester, die helfen könnte, um eine öffentliche Verwaltung zu machen. Sie entwerfen und schreiben Gesetze schreiben formellen Dokumente und - nicht zuletzt - machen ein effizientes Steuersystem.

 

 

 

 

 
design.web.grafik firewerk.dk